Bizi Aray覺n

Bir fikriniz/projeniz mi var?

Haydi bize muhteem projenizden bahsedin

Size d繹n羹 yapal覺m, projeniz 羹zerine konual覺m, tart覺al覺m ve ilk ad覺m覺 birlikte atal覺m.

Sorular s覺k覺c覺d覺r biliyoruz ancak sorular覺 cevaplayarak akl覺n覺zdakini bize anlatmaya 癟al覺覺n. 羹nk羹 sizin projenizi ne kadar detayl覺 anlatt覺覺n覺z ve ne kadar inand覺覺n覺z bizim i癟in 癟ok 繹nemlidir.

Akl覺n覺zdaki projenizi ne kadar detayl覺 anlatmay覺 se癟erseniz, projeniz hakk覺nda o kadar iyi fikir sahibi olur ve projenize o kadar iyi haz覺rlan覺r覺z. B繹ylelikle size doru sonu癟larla h覺zl覺 geri d繹n羹 yapar覺z.

Bizim i癟in ne dediler?

KUTBU KIS怬ISEL VERILERIN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA

S襤TE Z襤YARET襤S襤 B襤LG襤LEND襤RME/AYDINLATMA METNI

KUTBU olarak kiisel verilerinizin g羹venliine azami hassasiyet g繹stermekteyiz. KUTBU olarak, kiisel verilere y繹nelik t羹m ilemleri 6698 say覺l覺 kanuna uyumlu olarak yapmaktay覺z.

Deerli site ziyaret癟isi, sizleri 6698 say覺l覺 Kiisel Verilerin Korunmas覺 Kanunu kapsam覺nda kiisel verilerin korunmas覺 hakk覺nda ayd覺nlatmak/bilgilendirmek isteriz.

Veri Sorumlusu ve 襤lgili Kii Bilgisi

襤bu ayd覺nlatma metni 6698 say覺l覺 Kiisel Verilerin Korunmas覺 Kanununa g繹re haz覺rlanm覺 olup, KUTBUnun sizinle ilgili kiisel verileri ilemesi, veri ileme ama癟lar覺n覺 belirlemesi, veri ileme sisteminin kurulmas覺 ve iletilmesi sebebiyle veri sorumlusudur. KUTBU taraf覺ndan, kiisel verisi ilenen ger癟ek kiiler, kanun taraf覺ndan ilgili kii olarak kabul edilmektedir.

Kanunun Ayd覺nlatma Y羹k羹ml羹l羹羹n羹 d羹zenleyen 10ncu maddesine g繹re, veri sorumlular覺, kiisel verilerini iledikleri ger癟ek kiileri, veri ileme ile ilgili konularda bilgilendirmekle y羹k羹ml羹d羹r.

Bu metin, ilgili kii olarak sizi bilgilendirmeye y繹nelik haz覺rlanm覺 olup, ilgili kiinin (veri sahibinin) ve veri sorumlusunun hak ve y羹k羹ml羹l羹klerini i癟ermektedir.

Veri Sorumlusunun

Ad覺/Soyad覺 / Unvan覺 : KUTBU

Vergi Numaras覺 : 9320305760

Vergi Dairesi : Mecidiyek繹y Vergi Dairesi

Posta Adresi : Fulya Mahallesi B羹y羹kdere Caddesi No:74/D 襤癟 Kap覺 No: 10, 34394 ili/襤stanbul

Telefon : +90212 951 02 72

E-posta : merhaba@kutbu.com

襤nternet Adresi : www.kutbu.com

Kiisel Veri 襤leme Ama癟lar覺 ve 襤lenen Veriler

Site ziyaret癟isine y繹nelik, m羹terilimiz de dahil olmak 羹zere Bilgi G羹venlii S羹re癟lerinin Y羹r羹t羹lmesi, Risk Y繹netimi S羹re癟lerinin Y羹r羹t羹lmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Y羹r羹t羹lmesi, 襤nternet Sitesinin G羹venliinin Salanmas覺, 襤leride 覺kabilecek Uyumazl覺klar覺n Giderilmesi, Sorunlar覺n Tespiti Ve 繹z羹mlenmesi, ve ilgili dier mevzuatlar覺n覺n yerine getirilmesi ama癟lar覺na y繹nelik olarak aa覺da belirtilen kiisel verileriniz ilenmektedir.

Site ziyaret癟isine y繹nelik ilenen veriler ise aa覺da yer alan kiisel verilerdir.

 • 襤lem G羹venlii Bilgisi

Belirtilen veri kategorilerinde hangi verilerin bulunduu ise veri sorumlusu olarak d羹zenlediimiz veri haritas覺nda ayr覺nt覺l覺 olarak bulunmaktad覺r.

Kiisel Veri 襤lemenin Hukuki Sebepleri

Site ziyaret癟isine y繹nelik olarak kiisel veriler,

 • Kanunlarda a癟覺k癟a 繹ng繹r羹lmesi,
 • Veri sorumlusunun hukuki y羹k羹ml羹l羹羹n羹 yerine getirebilmesi i癟in zorunlu olmas覺,
 • 襤lgili kiinin temel hak ve 繹zg羹rl羹klerine zarar vermemek kayd覺yla, veri sorumlusunun meru menfaatleri i癟in veri ilenmesinin zorunlu olmas覺

Hukuki sebeplerine dayan覺larak ilenmektedir.

Ayr覺ca ilgili kii (veri sahibi) taraf覺ndan aleniletirilen kiisel veriler ilgili kiinin kendisi taraf覺ndan aleniletirilmi olmas覺 hukuki sebebine dayan覺larak ilenmektedir.

襤lenen Kiisel Veriler Edinim Y繹ntemi

Deerli site ziyaret癟isi; kiisel verileriniz, elektronik ortamda ibu ayd覺nlatma metninde belirtilen ama癟lar dorultusunda otomatik olarak toplanmaktad覺r.

Kiisel Veri Aktar覺m ve Ama癟lar覺

Kiisel verileriniz KVKK Md.28/1 癟er癟evesinde talep edilmesi halinde ayd覺nlatma y羹k羹ml羹l羹羹 olmadan ve a癟覺k r覺zan覺z aranmadan ilgili makamlara aktar覺labilir.

襤lenen kiisel verileriniz; hukuki uyumazl覺klar覺n giderilmesi veya ilgili mevzuat gerei talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine ya da idari makamlara, KUTBUnun tedarik癟ilerine ve hizmet ald覺覺 firmalara mevzuatlarda 繹ng繹r羹len ama癟怬 ve s覺n覺rlamalar dahilinde ve 6698 say覺l覺 yasan覺n 8. ve 9. maddelerinde yer alan y羹k羹ml羹l羹kler kapsam覺nda payla覺labilir.

Veri Sorumlusu Hak ve Y羹k羹ml羹l羹kleri

Veri sorumlusu olarak, 6698 KVKK ile dier ilgili kanunlara uygun olarak kiisel verileri ileme, kiisel verilerin hukuka ayk覺r覺 olarak ilenmesini ve eriilmesini 繹nleme, kiisel verilerin g羹venli bir ekilde ilenmesi ve muhafazas覺 i癟in teknik ve fili imkanlar dorultusunda yeterli g羹venlik tedbirlerini alma hak ve y羹k羹ml羹l羹kleri bulunmaktad覺r.

Kiisel Verileri gizli tutmay覺, gizliliin salanmas覺 ve g羹venlii i癟in gerekli teknik ve idari her t羹rl羹 tedbiri almay覺 ve gerekli 繹zeni g繹stermeyi taahh羹t etmekteyiz. Kiisel Veriler in korunmas覺 irketimiz i癟in 繹nemli bir konudur. Kiisel Verilere yetkisiz eriim veya bu bilgilerin kayb覺, hatal覺 kullan覺m覺, ifa edilmesi, deitirilmesi veya imha edilmesine kar覺 korumak i癟in gerekli teknik ve idari her t羹rl羹 繹nlemi al覺nmaktad覺r. Kiisel Verileri ilerken genel kabul g繹rm羹 g羹venlik teknoloji standartlar覺 kullanmaktad覺r. Gerekli bilgi g羹venlii 繹nlemlerini almam覺za kar覺n, irketimize ait internet sitesine ve veri ileme sistemlerimize y繹nelik yap覺lan sald覺r覺lar sonucunda Kiisel Veriler in zarar g繹rmesi veya 羹癟羹nc羹 kiilerin eline ge癟mesi durumunda, bu durumu derhal sizlere ve Kiisel Verileri Koruma Kuruluna bildirir ve gerekli 繹nlemleri al覺r覺z.

Aa覺da belirtilen hususlar覺n asgari birinin olmas覺 durumunda, KVKK madde 5 ve 6 da belirtildii 羹zere, a癟覺k r覺za al覺nmasa dahi kiisel ve 繹zel nitelikli kiisel veriler belirtilen ama癟lar dorultusunda ilenebilecektir.

 • 襤lgili kanunlarda a癟覺k癟a ongorulmesi.
 • Bir hakk覺n tesisi, kullan覺lmas覺 veya korunmas覺 i癟in veri ilemenin zorunlu olmas覺.
 • Bir s繹zlemenin kurulmas覺 veya ifas覺yla dorudan doruya ilgili olmas覺 kayd覺yla s繹zlemenin taraflar覺na ait kiisel verilerin islenmesinin gerekli olmas覺.
 • Veri sorumlusunun hukuki y羹k羹ml羹l羹羹n羹 yerine getirebilmesi i癟in zorunlu olmas覺.
 • 襤lgili kiinin (veri sahibi) kendisi taraf覺ndan aleniletirilmi怬 olmas覺.
 • Fiili imk璽ns覺zl覺k nedeniyle r覺zas覺n覺 a癟覺klayamayacak durumda bulunan veya r覺zas覺na hukuki ge癟erlilik tan覺nmayan kiinin kendisinin ya da bir bakas覺n覺n hayat覺 veya beden butunlugunun korunmas覺 i癟in zorunlu olmas覺.
 • 襤lgili kiinin temel hak ve 繹zg羹rl羹klerine zarar vermemek kayd覺yla, veri sorumlusunun meru menfaatleri i癟in veri ilenmesinin zorunlu olmas覺.
 • Sal覺k ve cinsel hayata ilikin veriler d覺覺ndaki 繹zel nitelikli kiisel veriler (kiilerin 覺rk覺, etnik k繹keni, siyasi d羹羹ncesi, felsefi inanc覺, dini, mezhebi veya dier inan癟lar覺, k覺l覺k ve k覺yafeti, dernek, vak覺f ya da sendika 羹yelii, ceza mahk羶miyeti ve g羹venlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri) a癟覺s覺ndan ilemenin kanunlarda 繹ng繹r羹lmesi.
 • Sal覺k ve cinsel hayata ilikin veriler a癟覺s覺ndan kamu sal覺覺n覺n korunmas覺, koruyucu hekimlik, t覺bb覺 tehis, tedavi ve bak覺m hizmetlerinin y羹r羹t羹lmesi, sal覺k hizmetleri ile finansman覺n覺n planlanmas覺 ve y繹netimi amac覺yla, s覺r saklama y羹k羹ml羹l羹羹 alt覺nda bulunan kiiler veya yetkili kurum ve kurulular taraf覺ndan ilenmesi.

Veri Sahibi Hak ve Y羹k羹ml羹l羹kleri

Veri sahibi 6698 say覺l覺 kanunun 11. Maddesinde yaz覺l覺 haklara sahiptir.

 1. a)Kiiselveri ilenip ilenmediini 繹renme,
 2. b)Kiiselverileri ilenmise buna ilikin bilgi talep etme,
 3. c)Kiiselverilerinilenme amac覺n覺 ve bunlar覺n amac覺na uygun kullan覺l覺p kullan覺lmad覺覺n覺 繹renme,

癟) Yurt i癟inde veya yurt d覺覺ndakiiselverilerinaktar覺ld覺覺 羹癟羹nc羹 kiileri bilme,

 1. d)Kiiselverilerineksik veya yanl覺 ilenmi olmas覺 h璽linde bunlar覺n d羹zeltilmesini isteme,
 2. e) 7 nci maddede 繹ng繹r羹len artlar 癟er癟evesindekiiselverilerinsilinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyar覺nca yap覺lan ilemlerin,kiiselverilerinaktar覺ld覺覺 羹癟羹nc羹 kiilere bildirilmesini isteme,
 4. g) 襤lenenverilerinm羹nhas覺ran otomatik sistemler vas覺tas覺yla analiz edilmesi suretiyle kiinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya 癟覺kmas覺na itiraz etme,

)Kiiselverilerinkanuna ayk覺r覺 olarak ilenmesi sebebiyle zarara uramas覺 h璽linde zarar覺n giderilmesini talep etme,

Talep ve Bavuru

Yukar覺da belirtilen t羹m haklar覺n覺z覺 kullanmak i癟in bavuru formunu ve kullanmak istediiniz hakka ilikin a癟覺klamalar覺n覺z覺 i癟eren metni aa覺daki y繹ntemlerden birini kullanarak veri sorumlusu olarak KUTBUya g繹nderebilirsiniz.

 • Fulya Mahallesi B羹y羹kdere Caddesi No:74/D 襤癟 Kap覺 No: 10, 34394 ili/襤stanbul adresine kimliinizi tespit edici belgeler ile talebinizi i癟eren 覺slak imzal覺 dilek癟e ile yaz覺l覺 olarak iletebilirsiniz.
 • merhaba@kutbu.com adresine ahs覺n覺za ait mail adresi 羹zerinden kimliinizi tespit edici belgeler ile talebinizi iletebilirsiniz.

Talebiniz bize ulat覺ktan sonra 30 g羹n i癟erisinde sizlere burada belirtilen kanallardan geri d繹n羹 yap覺larak bilgilendirme yap覺lacakt覺r.

Kiisel Verileri Koruma Kurumu taraf覺ndan getirilecek yeni d羹zenlemeler kapsam覺nda gelecekte vuku bulacak t羹m gelimelere g繹re ayd覺nlatma metnin de deiiklik yapma hakk覺m覺z sakl覺d覺r.

襤bu metin www.kutbu.com adresinde yay覺nlanmakla 6698 say覺l覺 Kiisel Verilerin Korunmas覺 Kanunu kapsam覺nda taraf覺n覺za ayd覺nlatma y羹k羹ml羹l羹羹 yerine getirilmitir.

YUKARI